泝 tố (8n)

1 : Ngoi lên, cùng một nghĩa với chữ tố 溯 ngược dòng ngoi lên.