泌 bí (8n)

1 : Sông Bí.
2 : Phôi ra, phàm chất lỏng vì ép mà do các lỗ nhỏ chảy ra đều gọi là bí.
3 : Suối chảy tuôn tuôn.