泉 tuyền, toàn (9n)

1 : Suối, nguồn.
2 : Tiền, ngày xưa gọi đồng tiền là tuyền, có khi đọc là toàn.