泆 dật (8n)

1 : Ðầy giàn.
2 : Phóng túng, người không biết giữ gìn, phóng túng chơi càn gọi là dâm dật 淫泆.