泂 huýnh (8n)

1 : Xa.
2 : Sâu xa, thăm thẳm, mông mênh.
3 : Giá lạnh.