沸 phí, phất (8n)

1 : Sôi. Như phí thủy 沸水 nước sôi.
2 : Một âm là phất. Vọt ra.