沬 muội, mội (8n)

1 : Tên đất.
2 : Sáng lờ mờ.
3 : Cũng đọc là chữ mội.