沫 mạt (8n)

1 : Bọt nổi lên trên mặt nước.
2 : Nước bọt.