沆 hãng, hàng (7n)

1 : Hãng dới 沆瀣 hơi móc (hơi sương móc), chí khí hai người hợp nhau gọi là hãng dới nhất khí 沆瀣一氣.
2 : Nước mông mênh.
3 : Một âm là hàng. Chở qua.