沂 nghi, ngân (7n)

1 : Sông Nghi.
2 : Một âm là ngân. Ống sáo lớn.