沁 thấm, sấm (7n)

1 : Sông Thấm.
2 : Một âm là sấm. Nước thấm vào.