汶 vấn, môn (7n)

1 : Sông Vấn.
2 : Một âm là môn. Môn môn 汶汶 nhơ nhuốc bôi nhọ.