汭 nhuế (7n)

1 : Chỗ nước chảy uốn quanh, vòng sông, khúc sông.