江 giang (6n)

1 : Sông Giang.
2 : Sông lớn, sông cái.