汞 hống, cống (7n)

1 : Thủy ngân 水銀. Tục đọc là chữ cống.