汝 nhữ (6n)

1 : Sông Nhữ.
2 : Mày, có khi viết là 女.