汜 tỷ, dĩ (6n)

1 : Dòng nước đã rẽ ngang lại chảy quanh về chỗ cũ gọi là tỷ.
2 : Sông Tỷ. Tục quen đọc là chữ dĩ.