汛 tấn (6n)

1 : Nước tràn.
2 : Chỗ chia đồn trấn thủ gọi là tấn địa 汛地.
3 : Vẩy nước.