汀 đinh (5n)

1 : Bãi thấp, bãi sông.
2 : Sông Ðinh.