永 vĩnh (5n)

1 : Lâu, dài, mãi mãi. Như vĩnh viễn 永遠.