氛 phân (8n)

1 : Khí.
2 : Hung khí (khí tượng xấu).