气 khí, khất (4n)

1 : Hơi, khí mây.
2 : Một âm là khất. Xin, nguyên là chữ khất 乞.