氓 manh (8n)

1 : Dân, dân không nghề nghiệp gọi là lưu manh 流氓.