氐 để, đê (5n)

1 : Nền, gốc.
2 : Một âm là đê. Tên một bộ lạc giống rợ ở cõi tây.
2 : Sao đê 氐, một sao trong nhị thập bát tú.