氈 chiên (17n)

1 : Giạ, bện lông thành từng mảnh. Như chiên mạo 氈帽 mũ giạ.