毬 cầu (11n)

1 : Quả bóng.
2 : Cái gì vo thành hình tròn đều gọi là cầu.