毖 bí (9n)

1 : Cẩn thận, ghín.
2 : Nhọc.
3 : Chảy, vọt lên.