毈 đoạn (16n)

1 : Trứng ung, trứng ấp không nở gọi là đoạn.