毅 nghị (15n)

1 : Quả quyết, cứng cỏi, quyết chí không ai lay động được gọi là nghị lực 毅力.