殳 thù (4n)

1 : Cái thù, một thứ đồ binh dài một trượng hai thước, không có mũi nhọn.