殱 tiêm (21n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ tiêm 殲.