殯 tấn, thấn (18n)

1 : Yên cữu (xác chết nhập quan chưa chôn). Ðưa ma đi chôn gọi là xuất tấn 出殯.
2 : Vùi lấp (mai một). Ta quen đọc là chữ thấn.