殭 cương (17n)

1 : Chết khô, chết cứng, giống động vật chết mà không thối gọi là cương.