殫 đàn, đạn (16n)

1 : Hết, làm hết. Có khi đọc là đạn.