殞 vẫn (14n)

1 : Mất.
2 : Rụng, cũng như chữ vẫn 隕.