殘 tàn (12n)

1 : Tàn ác, tàn hại.
2 : Tàn, cái gì dùng rồi còn thừa lại gọi là tàn. Như tàn bôi 殘杯 chén rượu thừa (tiệc đã tàn), tàn dạ 殘夜 đêm tàn, nghĩa là chỉ còn một chút nữa thì sáng.
3 : Thiếu, người không đủ các chi thể gọi là tàn tật 殘疾.
4 : Giết.