歹 ngạt, đãi (4n)

1 : Xương tàn.
2 : Tục đọc là chữ đãi. Tồi, xấu.