歰 sáp (13n)

1 : Rít, khan. Cái gì không được trơn tru đều gọi là sáp.
2 : Dính, chát, vị gì ăn không ngọt và khó nuốt đều gọi là sáp.