歧 kỳ (8n)

1 : Ðường rẽ, phàm sự vật gì phát sinh ra không được chính thẳng đều gọi là kỳ cả.
2 : Cùng nghĩa với chữ kỳ 跂.