歡 hoan (22n)

1 : Vui mừng.
2 : Trai gái yêu nhau, bên gái gọi bên trai là hoan, cũng như tiếng chàng của ta.