歟 dư (18n)

1 : Vậy vay ! vậy ư ! tiếng nói cuối cùng các câu còn ngờ.
2 : Ư tiếng đệm, hay dùng vào chỗ nó ngắt lời. Như thùy dư 誰歟 ai ư ?