歐 âu, ẩu (15n)

1 : Châu Âu.
2 : Cùng nghĩa với chữ âu 謳.
3 : Một âm là là ẩu. Nôn mửa.
5 : Ðánh.