歌 ca (14n)

1 : Ngợi hát. Như ca thi 歌詩 ngâm thơ.
2 : Khúc hát, khúc hát hợp với âm nhạc gọi là ca.
3 : Bài ca.