歉 khiểm (13n)

1 : Không no, còn đói, năm mất mùa gọi là khiểm.
2 : Kém, thiếu. Phàm cái gì không được thỏa thích đều gọi là khiểm.