欸 ai, ái (11n)

1 : Ôi ! Chao ôi !
2 : Một âm là ái, ái nãi 欸乃. Xem chữ 乃 ở trên.