櫺 linh (21n)

1 : Cái chấn song.
2 : Lá tàu (lá tàu ở đầu cột để đón mái nhà).