櫨 lô (20n)

1 : Cái dấu kê cột đội.
2 : Hoàng lô 黃櫨 cây hoàng lô.