櫝 độc (19n)

1 : Cái hòm.
2 : Mãi độc hoàn châu 買櫝還珠 ý nói chỉ chăm bề ngoài không xét đến sự thực ở trong.
3 : Cái áo quan.
4 : Giấu, cất.