櫜 cao (19n)

1 : Cái túi, cái túi đựng dao áo dày hay tên đều gọi là cao cả.
2 : Cho vào túi cất đi.