櫍 chất (19n)

1 : Cái kê chân.
2 : Cùng nghĩa với chữ 鑕.